Het hele verhaal:

Het begin ….

In 1970 zijn twee middelbare scholieren, Gerard Koppers en Piet Hoving, elkaar tegen gekomen op de stand van het (nu niet meer bestaande) Nationaal Brandpreventie Instituut (NBPI), waarvoor ze beiden wel eens wat hand- en spandiensten vervulden en correspondentie uitwis­selden. Vanuit het contact daar bedachten zij dat het toch mogelijk zou moeten zijn in Nederland een vereniging van en voor brandweer­hobbyisten op te richten. Inmiddels was ook Frans de Waal tot de kring van belangstellenden toegetreden en – zoals het echte verzamelaars betaamt – werd besloten de beurs Interschutz te bezoe­ken, die in 1972 te Frankfurt am Main gehouden zou worden.

Daar kwamen zij in contact met een Engelsman die aangaf lid te zijn van een Engelse vereniging van brand­weerhobbyisten. Enkele honderden leden, al dan niet werkzaam bij de brandweer, maakten daar deel van uit en men beschikte zelfs over een eigen tijdschrift, Fire Cover genaamd.

Gerard Koppers onderzocht later de organisatie van die Engelse vereniging, ging zelfs ter plaatse op onderzoek uit en sprak daar over de mogelijkheid een eigen, Nederlandse, afdeling op te richten. Drie leden waren er al, dan zouden er nog wel meer te vinden zijn.

Op de stand op de brandweer-RAI 1975 van het Nationaal Brand­weermuseum trof de oplettende bezoeker een zelfgemaakte poster aan. Daarop stond te lezen, dat men zich kon aanmelden voor het lidmaatschap van een Neder­landse afdeling van de Fire Brigade Society. Wie zich uit hobby met de brandweer bezig hield en toch nog schroom­de een handtekening te zetten, werd over de streep getrokken door enkele zeer enthousiaste “verko­pers” met als resultaat, dat na afloop van de tentoon­stelling maar liefst vijftien personen de kersverse Nederland­se afde­ling bemensden.

Zwolle

Op 18 oktober 1975 togen 26 van de toen al 33 leden naar de gebouwen van de Retham (gemeentebedrijf) te Zwolle, waar ze warm verwelkomd werden door Henk Los, lid nummer 18. Op verzoek van de organisatie had vrijwel iedereen spulletjes uit de respectievelijke verzamelingen meegebracht, zodat in de kantine een ware brandweer-hobby-tentoonstelling gehouden werd. Ook de Engelsman was er. Het bleek Bob Herbert te zijn, die de overzeese contacten voor The Fire Brigade Society behartigde.

De oprichtingsvergadering werd gehouden en dit bleek meteen een van de langste algemene ledenvergaderingen te worden, die onze vereniging in haar hele bestaan heeft gekend.

De Nederlandse afdeling van The Fire Brigade Society groeide daarna snel. In april 1976, toen de brandweer van Schiphol voor de eerste keer werd bezocht, was het ledental al gestegen tot 80. Eind 1976 telde men 117 leden. Daarmee was het magisch getal van honderd over­schreden en de jubelstemming in het toenmalige tijdschrift was dan ook niet van de lucht. Overigens werd dat jaar op Schiphol voor de eerste keer een veiling van boeken en tijdschriften op brandweergebied gehou­den, waarschijnlijk de eerste brandweerveiling in Nederland.

Door de opzet van de Fire Brigade Society en het feit dat de afdeling Nederland slechts een klein onderdeel daarvan uit­maakte, ging het grootste deel van de contributie naar de Engelse moedervereniging. Alleen een luttel bedrag voor afde­lingsactiviteiten bleef over. Bovendien behandelde de Fire Cover (uitslui­tend in de Engelse taal) hoofdzakelijk Engelse onder­werpen. Veel leden hadden daar niet echt belangstelling voor, de interesse ging uit naar de brandweer in Nederland.

Tijdens de ledenvergadering van 1976 (gekoppeld aan een bezoek aan de brandweer van Tilburg) werd besloten de afdeling om te zetten in een zelfstandige Nederlandse Vereniging “De Brandweerhobbyist". De nieuwe vereniging kon zich als zodanig presenteren op de brandweerRAI van 1979 waar de directie van de RAI haar op initiatief van de NVBC een stand had aangebo­den. De nieuwe opzet sprak een veel groter publiek aan en medio 1980 werd het ledental van 300 overschreden.

Naast het organiseren van excursies en de uitgave van een verenigingstijdschrift, ontstonden zogenaamde “commissies”, groepen van leden met een gezamenlijke interesse. De eerste commissie die van start ging was de “commissie Modelbouw”, die al tijdens de excursie naar het bedrijf Motorkracht in Hoogeveen de eerste modelbouwwedstrijd had georganiseerd.

Tijdens een bijeenkomst in Purmerend werd de commissie­ Foto­grafie opgericht en korte tijd later werd de eerste “fototoertocht” gehouden, in de omgeving van Eindhoven “om het eens uit te proberen.” Gezien het feit dat deze toertochten ook nu na meer dan 40 jaar nog altijd enkele malen per jaar georganiseerd worden, mogen we spreken van een succesformule.

Werden de fototoertochten aanvankelijk met de auto’s van de deelnemende leden in een soort van optocht gereden, met alle gevolgen voor de verkeers­veiligheid van dien, sedert alweer een flink aantal jaren wordt gebruik gemaakt van een touring­car.

Vele jaren zijn ook andere commissies en -later- afdelingen actief geweest met verschillende onderwerpen, zoals:

Verbindingen, waar complete studies gemaakt werden naar ver­bindingsnetwerken, communicatie binnen de brandweer en de andere hulpverleningsdiensten en bezoeken aan alarmcentrales.
Filatelie, waar gedurende enkele jaren zelfs een nieuwsbrief verscheen, waarin de leden op de hoogte werden gehouden van de nieuwtjes op brandweer filatelie-gebied en waar enkele zeer interessante bijeenkomsten uit voortkwamen.
Amsterdam, waarbinnen het korps van Amsterdam in al zijn facetten bestudeerd werd en waar een flink aantal, erg plaat­selijk gerichte, maar zeer gezellige avondjes uit voortkwamen.

Eind 80’er jaren is met het verder professionaliseren van de vereniging de naam veranderd in “Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Brandweerwezen”, aangeduid als VBB.

Het aandachtsgebied breidt zich toen en zeker nu steeds meer uit van brandweer naar hulpverlening.

Om uiteenlopende redenen bestaan de afdelingen nu niet meer. De structuur van de vereniging is vereenvoudigd en de activiteiten worden nu per gelegenheid georganiseerd door betrokken leden en centraal aangestuurd en ondersteund door het bestuur.

Tijdschrift Eén-Eén-Twee

Het tijdschrift is het officiële verenigingsorgaan. Het allereerste exemplaar daarvan was een “nieuwsbrief”, opgevolgd door een gestencild en geniet stapeltje papieren, nog later voorzien van een kaftje.

Aanvankelijk heette het blad “De Brand­weerhobbyist”.

Nadat 0011 in enkele delen van ons land het landelijk alarm­nummer werd, nam het verenigingstijdschrift ook die naam aan. Met het wijzigen daarvan in 06-11 veranderde de naam van het blad mee.

Met de eenwording van Europa moest er een Europees alarmnummer komen – 112 – en dus werd de naam van het tijdschrift uiteindelijk Eén-Eén-Twee. In letters, want een brandweertijd­schrift 112 (in cijfers dus) bestond al in Duitsland. Bovendien zou het gebruik van de cijfers 112 tot problemen leiden om reden van “beeldmerkrecht”. Het concept van het tijdschrift (interessante artikelen door en voor hobbyisten geschreven­) veranderde nauwelijks, al werd de uitstraling­ van het blad wel steeds professioneler. Dat hebben we niet in het minst te danken aan de uitgever en nog meer nog aan zijn echtgenote Mieke Janssen­, die vele uren belangeloos aan de uitgaven van dit tijd­schrift werk(t)en.

Helaas moest uitgever HHS van Piet Hoving stoppen met de uitgave van Eén-Eén-Twee en is het blad overgedragen aan de VBB. De nauw aan de VBB gelieerde Stichting Uitgave Brandweermedia (StUB) verzorgt tegenwoordig de publicatie.

Tot slot

Zoals zoveel verenigingen heeft ook de VBB te maken met een tanende belangstelling en verminderde beschikbaarheid van bestuursleden. Gelukkig tellen wij nog veel gemotiveerde en actieve leden, dat wel. De aantallen zijn inmiddels niet meer vergelijkbaar met die van de 80’er jaren van de vorige eeuw: de VBB telt nu zo’n 740 leden en circa 800 abonnees op alleen het tijdschrift.

De Engelse Fire Brigade Society, waarmee het allemaal begon, kent ook een terugloop en wordt zelfs “bedreigd” in haar voortbestaan …..

In jaartallen, “wapenfeiten”:

1970:

Het eerste idee en initiatief van Gerard Koppers en Piet Hoving over een vereniging van brandweer-geïnteresseerden.

1972:

Gerard, Piet en Frans de Waal bezoeken de Interschutz beurs in Frankfurt am Main en maken contact met de Engelse Fire Brigade Society.

1975:

Wervingsstand voor een Nederlandse afdeling van de Fire Brigade Society op de brandweer-RAI.

1975:

Oktober: oprichtingsbijeenkomst van de afdeling. Uitgave van een gestencilde nieuwsbrief.

1976:

Op het einde van het jaar telt de afdeling 117 leden. Besloten wordt om de Engelse afdeling te verzelfstandigen tot een Nederlandse vereniging.

1979:

Presentatie van de zelfstandige “Nederlandse Vereniging De Brandweerhobbyist” op de brandweer-RAI.

1980:

Het eerste professionele tijdschrift “De Brandweerhobbyist” verschijnt.

1981:

Privatisering van de “verkoopafdeling” van de vereniging naar Holland Hobby Sales (nu: HHS Uitgeverij), vanaf dan ook uitgever van het nieuwe tijdschrift “0011”.

1983:

Een stand op de brandweer-RAI “Brand ’83” levert 100 nieuwe leden op, de vereniging groeit!

1984:

Inschrijving van lidnummer 1.000

1985:

De verschijning van het tijdschrift gaat van 5 naar 6 maal per jaar.

1987:

Lidnummer 1.453 wordt ingeschreven.

1988:

De naam van de vereniging schrapt het hobbyisme en verandert in “Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Brandweerwezen”, aangeduid als VBB.

1988:

Het tijdschrift verandert van naam: van “0011” naar een dikker “06-11” met kleurendrukwerk op 8 pagina’s en meer aandacht voor andere “06-diensten”.

1990:

Oprichting van het Nationaal Brandweer Documentatie Centrum (NBDC), waarin ook de VBB een (klein) aandeel had.

1996:

November: de website brandweer.org in de lucht.

1997:

Met de invoering van het Europese alarmnummer wordt het blad “06-11” hernoemd tot “Eén-Eén-Twee”. De naam gesteld als 112 was op grond van “beeldrecht” niet toegestaan en bestond bovendien al in Duitsland.

2017:

De Eén-Eén-Twee gaat van 48 naar 64 pagina’s in full colour.

2021:

HHS Uitgeverij stopt met het uitgeven van de Eén-Eén-Twee. Het blad wordt vanuit de VBB ondergebracht in de nauw verbonden Stichting Uitgave Brandweermedia StUB.

2021:

Een bestuursimpasse leidt tot een herstructurering van de vereniging. Afdelingen worden opgeheven, een nieuw bestuur is beperkt in omvang en de statuten worden herzien.

2022:

De VBB presenteert zich op Facebook, Twitter en Instagram. Een nieuwe website brandweer.org gaat online.